Bruksområde – Definisjoner og forkortelser

I denne delen av NS 3420 gjelder følgende definisjoner i tillegg til dem som er angitt i NS 3420-1, NS-EN 1536, NS-EN 1538, NS-EN 12063, NS-EN 12699:2000, NS-EN 12716, NS-EN 12794 og NS-EN 14199:

MERKNAD 1  Referanser i hakeparentes viser til at definisjonen er hentet fra den angitte referansen. Der definisjonen er oversatt fra engelsk er dette angitt.
MERKNAD 2  Fagområde angitt i vinkelparentes viser at det er en generell term som har fått en spesiell definisjon innenfor angitt fagområde/sammenheng.
MERKNAD 3  Generelt for fagområdet geosynteter gjelder NS-EN ISO 10318 for definisjoner og termer. I denne delen er det kun tatt inn definisjoner som er direkte relevante for GU.

Definisjoner

3.1.1
95 % konfidensnivå
95 % sannsynlighet for at en måling ligger innenfor et gitt konfidensintervall
MERKNAD     Konfidensintervallet beregnes etter følgende formel:

MERKNAD     Konfidensintervallet beregnes etter følgende formel:
                                            konfidensintervall = m ± t x s
hvor m er middelverdi, s er standardavvik og t er en faktor som varierer med antall frihetsgrader og valgt konfidensnivå. For 95 % konfidensnivå og et stort utvalg er t lik 1,96.

3.1.6
armering

<geosyntetrelatert geoteknikk> bruk av spennings-tøyningsoppførselen til et geosyntet til å forbedre de mekaniske egenskapene til løsmasser eller andre konstruksjonsmaterialer
[NS-EN ISO 10318]

3.1.22
CBR-prøving

<geosyntetrelatert geoteknikk> belastningsprøving med et stempel for fastsettelse av motstand mot gjennomhulling
MERKNAD     CBR står for California Bearing Ratio og refererer til det resultatet en oppnår. Dette er ikke samme type prøve som brukes for bestemmelse av nedsynkning i steinmaterialer.

3.1.23
drenering

<geosyntetrelatert geoteknikk> oppsamling og videreføring av nedbørgrunnvann og/eller andre væsker i planet av et geosyntet
[NS-EN ISO 10318]

3.1.26
erosjonssikring

sikring mot naturens slittasje på en overflate

3.1.28
fiberduk

geotekstil som ikke er vevet
MERKNAD     Brukes i all hovedsak til separasjon, filter og beskyttelse.

3.1.32
filtrering

<geosyntetrelatert geoteknikk> tilbakeholding av jord eller andre partikler som er utsatt for hydrauliske krefter, mens væsker tillates å strømme inn i eller gjennom et geosyntet

3.1.36
forspenning

<geosyntetrelatert geoteknikk> stramming av geosyntetet under utlegging

3.1.38
geokompositt

fremstilt, sammensatt produkt hvor minst en av komponentene er et geosyntet
[NS-EN ISO 10318]

3.1.39
geomembran

GBR
membran av syntetisk materiale som brukes i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger for å hindre eller begrense gjennomstrømning av væsker (engelsk: geosynthetic barrier)
[NS-EN ISO 10318]

3.1.40
geonett

plane, polymere strukturer i et regulært åpent nettverk av strekksterke elementer, fullstendig forbundede ved ekstrudering, knyting eller fletting og med åpninger større enn bestanddelene
[NS-EN ISO 10318]
MERKNAD     Et hovedbruksområde er armering av løsmassekonstruksjoner.

3.1.41
geosyntet

fellesbetegnelse på produkter hvor minst en av komponentene er laget av syntetisk eller naturlig polymer, forekommende som plan, striper eller tredimensjonale strukturer, brukt i kontakt med jord og/eller andre materialer i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger
[NS-EN ISO 10318]

3.1.42
geosyntetisk bituminøs membran

GBR-B
fremstilt produkt av syntetisk materiale i form av duk for tetting, hvor tettefunksjonen ivaretas av bitumen
[NS-EN ISO 10318]

3.1.43
geosyntetisk leirmembran

GBR-C
fremstilt produkt av syntetisk materiale i form av duk for tetting, hvor tettefunksjonen ivaretas av leire
[NS-EN ISO 10318]

3.1.44
geosyntetisk plastmembran

GBR-P
fremstilt produkt av syntetisk materiale i form av duk for tetting, hvor tettefunksjonen ivaretas av plasten
[NS-EN ISO 10318]

3.1.45
geotekstil

plane, permeable, polymere (syntetiske eller naturlige) tekstilmaterialer som kan være filtet, strikket eller vevet, brukt i kontakt med jord og/eller andre materialer i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger
[NS-EN ISO 10318]

3.1.46
geotekstilrelatert produkt

plane, permeable, polymere (syntetiske eller naturlige) materialer som ikke faller inn under begrepet geotekstil
[NS-EN ISO 10318]
MERKNAD     Dette kan være en tilvirket membran, en duk, et nett eller et kombinasjonsprodukt.

3.1.55
karakteristisk verdi

verdi for en materialegenskap eller produktegenskap som har en foreskrevet sannsynlighet for ikke å bli under- eller overskredet i løpet av en hypotetisk ubegrenset prøveserie
[NS 3490]
MERKNAD     Denne verdien tilsvarer generelt en fastsatt fraktil av den antatte statistiske fordelingen av material- eller produktegenskapen, ofte 95 % (jamfør 95 % konfidensnivå).

3.1.56
kryp

<geosyntetrelatert geoteknikk> tidsavhengig endring i lengde eller tykkelse av et materiale ved konstant last

3.1.57
krypbrudd

<geosyntetrelatert geoteknikk> brudd i et materiale ved konstant last

3.1.65
nominell størrelse

numerisk betegnelse på en komponents størrelse, som er et passende helt tall tilnærmet lik et tilvirkningsmål i millimeter. Den kan brukes for innvendig diameter (DN/ID) eller utvendig diameter (DN/OD)
[NS-EN 476]

3.1.67
oppstrammet skråning

skråning med helning større enn naturlig rasvinkel for løsmassene

3.1.76
rehabilitering

tiltak for å gjenopprette, oppgradere eller forbedre ytelse, bruksverdie eller tilstand på et objekt
MERKNAD     Ved rehabilitereing av vassdrag er det ofte snakk om den miljømessige tilstanden, for eksempel forbedre forholdene for fisk eller andre vassdragstilknyttede organismer.

3.1.80
separasjon

<geosyntetrelatert geoteknikk> det å hindre, ved bruk av et geosyntet, at tilstøtende ulike jordarter og/eller fyllmasser blandes med hverandre
[NS-EN ISO 10318]

3.1.81
siltskjørt

vertikal geotekstil plassert i vann for å begrense transport/spredning av partikler
MERKNAD     Brukes mye for å begrense forurensning eller blakking av vann i forbindelse med anleggsarbeider nær eller i sjø, vann eller vassdrag.

3.1.90
strekkfasthet

<geosyntetrelatert geoteknikk> største strekkspenning et prøvemateriale kan motstå under en prøving

3.1.91
stuff

arbeidsfront i tunnel, sjakt, bergrom eller skjæring

3.1.97
svelleleire

leire som inneholder svellende leirmineraler

3.1.99
tøyning

relativ lengde- eller tykkelsesendring

3.1.101
vertikaldren

dren for å redusere porevannstrykk eller vanninnhold ved etablering av vertikale drensrør eller pumpebrønner
MERKNAD     Ble tidligere kalt dypdrenering.Forkortelser

3.2.1
GBR

geomembran

3.2.2
GBR-B

geosyntetisk bituminøs membran

3.2.3
GBR-C

geosyntetisk leirmembran

3.2.4
GBR-P

geosyntetisk plastmembran