Armering veg og plasser

Vei bygging: Vegarmering – Armering for trafikkbelastning
Definisjon

Omfatter geosynteter til armerings- og forsterkningsformål i veger og plasser hvor trafikkbelastningen er dimensjonerende.

Funksjon
Vegarmering brukes ved bygging av vei på bløt grunn. Dess bløtere grunnen er dess mer effekt får man av armeringen.

Vegarmering kan brukes høyt i konstruksjonen, og er da ment å forsterke mot trafikal belastning. Her brukes gjerne nett, da funksjonen er avhangig av samvirke mellom massene på hver side av nette. Det kan brukes enten ved nybygging av veier eller ved forsterkning av veier, og nettet plasseres fra 15 cm. til 60 cm. ned i konstruksjonen.

Den hjelper til ved:

 • Tilfører skjærkrefter til massene
 • Binder massene bedre sammen
 • Fordele kreftene bedre
 • Hindre horisontal bevegelse – utpressing av massene

Ved bruk av denne typen armering kan man ta ut gevinsten enten ved å få en sterkere konstruksjon eller redusere overbygnings tykkelsen. Det siste er mye brukt ved forsterkning av eksisterende veier.

Vegarmerig kan brukes lenger ned i konstruksjonen, og vil her være med på å fordele lastene bedre. Her er det dimensjonerende styrke som teller, da man armerer mot statiske konstruksjonslaster.
Lenger nede i konstruksjonen virker armeringen mer etter ”hengekøyeprinsippet”, noe som gjør at det er langtidsstyrken som utnyttes. Her er ofte armeringsduker bedre egnet enn nett.

Figur G22 – Eksempel på armering av bærelag i vegkonstruksjon; flatestabilisering

Forslag til beskrivelsestekster (NS 3420)

GU1.21
GEOSYNTET TIL ARMERING
FOR TRAFIKKBELASTNING  (oppe i konstrusjonen)

Lokalisering:
Type konstruksjon:
Strekkfasthet ved 2% forlengelse:

Friksjon:
Andre krav:
Areal [m2]

GEOSYNTET TIL ARMERING
FOR TRAFIKKBELASTNING  (nede i konstrusjonen)

Lokalisering:
Type konstruksjon:
Dimensjonerende strekksdtyrke

Friksjon:
Andre krav:
Areal [m2]

Andre krav

 • strekkfasthet av skjøter;
 • minste strekkfasthet ved 2 % eller 5 % tøyning avhengig av type konstruksjon;
 • annet.
 • samvirkeegenskaper med fyllingsmasser (friksjon, forkiling osv.);
 • rutestørrelse for nett;
 • dokumentasjon;
 • annet.

De vanligste produktene er:

 • Ekstruserte nett
 • Vevde eller vevde og strikkede nett
 • Vevde og strikkede duker

De vanligste bruksområdene med tilhørende produktstandarder er:

 • Veger og andre trafikkarealer                                   |           NS-EN 13249
 • Jernbaner                                                                               NS-EN 13250
 • Grunnarbeider, fundamenter og støttekonstruksjoner          |NS-EN 13251
 • Beskrivelsestekster                                                               NS 3420
 • Vei bygging                                                                          Håndbok 018

ASFALTARMERING MED GEOSYNTET

Definisjon
Asfaltarmering er bruk av spennings-tøyningsoppførselen til et geosyntet til å forbedre de mekaniske egenskapene til asfalten

Funksjon
Asfaltarmering legges mellom to asfaltlag. Det er viktig at man retter av før man leggeR asfaltarmering.Asfaltarmering kan brukes mot krakeleringer, kantsprekker, svinnsprekker, mindre telesprekker osv. De 3 mest brukte asfaltarmeringene i Norge er:

 • SBL – Spenningsbrytende lag, som virker ved at man får en biyumensone mellom ny og gammel asfalt som virker spenningsutjevnende og kan oppta små bevegelser.
 • Asfaltarmering, som tilfører styrke i underkant av det nye asfaltlaget, og holder det bedre sammen.
 • Asfaltkompositt, som er en kompositt av de to første produktene, og som har begge funksjonene.

Beskrivelse

Asfaltarmering med geosynteter

 • Lokalisering:
 • Styrke:
 • Areal [m2]

Andre krav:

 • forlengelse;
 • klebing;
 • annet.

De vanligste produktene er:

 • Vevde og strikkede nett
 • Kompositter
 • Duker 

De vanligste bruksområdene med tilhørende produktstandarder er:

 • Veger og andre trafikkarealer                                   |           NS-EN 13249
 • Beskrivelsestekster                                                               NS 3420
 • Vei bygging                                                                          Håndbok 018