Separasjon

Definisjon
Det å hindre, ved bruk av et geosyntet, at tilstøtende ulike jordarter og/eller fyllmasser blandes med hverandre.

Funksjonen
Er at duken produseres med mekanisk styrke slik at den kan motstå de kreftene som oppstår i en bærelagskonstruksjon, og hindrer at massene blander seg ved mekaniske påkjenninger som trafikklaster.

Figur G29 fra NS 3420 – Eksempel på separasjonslag i vegkonstruksjon

Fiberduker etter NorGeoSpec
I Norden benytter vi klassifiseringssystemet NorGeoSpec til å klassifisere og godkjenne fiberduker som kan benyttes til separasjon i veier, bane, plasser og andre trafikkarealer, baner og andre bærelagskonstruksjoner. Fiberdukene er tatt frem spesielt for å møte de belastningene som opptrer i vei og bærelagskonstruksjoner.
NorGeoSpec er et klassifiserings og sertifiserings system som baserer seg på egenkontroll og etterkontroll. All testing skjer i henhold til EN standarder, og oppgis med 95% konfidensnivå.
Produktene her er filtete duker, og man kan finne oversikt over dukene som er sertifisert på NorGeoSpec sin hjemmeside. Her vil også produktsertifikatene kunne hentes. (Se link til NorGeoSpec)

Valg av bruksklasser iht Statensvegvesen

Tabell G9– Bruksklasser for geotekstiler for separasjon

EgenskapStørste
toleranse
Krav til verdier
Bruksklasse
12345
Minste strekkfasthet (kN/m), Fa,95-10 %610152026
Minste strektøyning ved maks last (%), εa, 95-20 %1520253035
Største konustestdiameter (mm)+20 %4236272112
Minste energi-indeks (kN/m), Ra, 95 1,22,13,24,56,5
Minste hastighetsindeks, (10-3 m/s)-30 %33333
Største karakteristiske åpningsstørrelse, O90 (mm) 0,20,20,20,150,15
Største toleranse for masse per enhetsareal± 12 %± 12 %± 10 %± 10 %± 10 %
Største toleranse for statisk gjennomhullingsmotstand± 10 %

MERKNAD: Tabellen over er hentet fra NorGeoSpec 2002.
b2) Bruksklasse velges iht. tabell G10 eller G11, avhengig av om duken skal brukes til separasjon i forbindelse med veg eller i forbindelse med andre trafikale formål.

Tabell G10– Valg av bruksklasse for separasjon i veg

GrunnforholdTrafikkmengde, ÅDTØvre nominelle steinstørrelse mot duken
D < 6363 < D< 200200 < D < 500D > 500
Bløt leire og myr
Su ≤ 25 kPa
> 5003455
< 5003445
Middels bløt til stiv leire, sand og grus,
Su > 25 kPa
> 5002334
< 5002233

MERKNAD: Tabellen over er basert på tilsvarende tabell i Statens vegvesens Håndbok 018.

GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL
Fiberduk godkjent i klasse …. I henhold til Norgeospec

Øvrige separasjonsduker
Dette er alle andre typer fiberduker som har bruksområder eller egenskaper som gjør at de ikke omfattes av reglene og godkjenningsordningene i NorGeoSpec, eller som ikke har egenskaper som gjør det mulig å oppnå sertifisering i hht NorGeoSpec.
Dette er ofte duker med helt spesielle egenskaper, og som derfor benyttes til spesielle formål, og som kombinerer flere egenskaper som eksempel forsterkning (armering) og separasjon.
Eksempler på slike produkter er vevde og strikkede duker.

Beskrivelses tekst etter NS 3420
GU6.2-GEOTEKSTIL TIL SEPARASJON IKKE TRAFIKKERT AREAL

ANVENDELSESOMRÅDE:
Lokalisering:
Strekkfasthet:
Statisk gjennomhulling (CBR):
Bestandighet:
Utførelse:
Areal [m2]

Vanlige produkter for separasjon:

  • Fiberduker
  • Vevde duker
  • Strikkede duker
  • Geokompositter

De vanligste bruksområdene med tilhørende produktstandarder er:

  • Veger og andre trafikkarealer                                             NS-EN 13249
  • Jernbaner                                                                            NS-EN 13250
  • Grunnarbeider, fundamenter og støttekonstruksjoner       NS-EN 13251

Definisjonene, skisser og termer er basert på:
NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installsjoner. Del G Grunnarbeider – Del 2
NS-EN ISO 10318 Geosynteter – Termer og definisjoner (ISO 10318:2005)