Lover og regler

Norsk PDF

Engelsk PDF

International Geosynthetics Society. Norwegian Chapter
Vedtekter

1 Navn Det offisielle navnet er “The Norwegian Chapter of the International Geosynthetics Society” og blir heretter referert til som “The Norwegian Chapter”. Foreningens juridiske adresse skal være i Norge.

The Norwegian chapter skal være en avdeling av The International Geosynthetics Society, heretter kalt IGS. Foreningen har et samarbeid med geosyntetkomiteen i Norsk Geoteknisk Forening.

2 Formål The Norwegian Chapter sitt formål er: – samle, vurdere, spre og fremme kunnskap om alle forhold som er relevant for geosynteter og geosyntetrelaterte materialer – forbedre kommunikasjon og forståelse for geosynteter og geosyntetrelaterte materialer og deres anvendelse

Målsettingen og aktivitetene i the Norwegian Chapter skal være i samsvar med retningslinjer og aktiviteter i IGS.

3 Medlemsskap Medlemmer i the Norwegian Chapter skal bestå av firmamedlemmer, individuelle medlemmer, æresmedlemmer og tilhørende. Firmamedlemmer og individuelle medlemmer av The Norwegian Chapter må være medlemmer i IGS. Så lenge det ikke er etablert en egen nasjonal avdeling i et annet nordisk land så kan medlemmer fra andre nordiske land få medlemskap i ”The Norwegian chapter”. Æresmedlemmer kan utnevnes av the Norwegian chapter til et begrenset antall personer basert på: – utmerkelse i forhold til stilling – vitenskapelig oppnåelse – utmerkelse i forhold til tjenester eller store bidrag i forhold til markedsføring av geosynteter og geosyntetrelaterte materialer og deres anvendelse

Æresmedlemmer av IGS som for øvrig kvalifiserer til medlemskap i the Norwegian Chapter skal automatisk få status som æresmedlemmer i the Norwegian Chapter. De geografiske avgrensingene av the Norwegian Chapter kan, så lenge det ikke er opprettet egne nasjonale avdelinger, også omfatte øvrige nordiske land. Tilhørende er medlemmer i IGS som har bosted eller ansettelsesforhold utenfor de nordiske land.

4 Styre Styret i the Norwegian Chapter kan bestå av – Leder – Nestleder – Sekretær – Kasserer – Styremedlem(mer) – Medlemssekretær – Aktivitetssekretær

Styret skal velges på årsmøte. Kasserer skal holde god orden på regnskap og bankkontoer og utarbeide regnskap for balanse, inntekter og utgifter som skal presenteres og godtas på årsmøte. 5 Medlemskap i the Norwegian Chapter Søknad om medlemsskap skal sendes til styret. Søknaden skal angi søkerens bakgrunn for medlemsskap i the Norwegian Chapter.

6 Oppsigelse Et hvert medlem kan til enhver tid si opp medlemsskapet ved å melde fra til styret. Oppsigelse av medlemsskapet skal opphøre fra den dato som er angitt i oppsigelsen eller ved utløp av betalingsterminene dersom det ikke er angitt dato for opphør.

7 Avskjedigelse Medlemmer som opptrer i strid med foreningens mål, interesser og vedtekter kan få sitt medlemskap oppsagt gjennom en felles avgjørelse mellom IGS og ”The Norwegian Chapter”. Krav om opphør av medlemskap skal sendes til IGS rådet etter et flertallsvedtak om oppsigelse ved årsmøte eller ved ekstraordinært årsmøte i ”The Norwegian Chapter”. Medlemmer som vurderes avskjediget har rett til å få forklare seg for årsmøtet eller ved ekstraordinært årsmøte før vedtak om oppsigelse blir fattet.

8 Medlemsavgift og finansiering Årlig medlemsavgift skal vedtas og innkreves av styret og årsmøtet skal orienteres om vedtaket. Det kan kreves en inngangsavgift som ikke er refunderbare. Engangsavgiften kan ikke overstige den årlige medlemsavgiften.

Medlemsavgiften kan variere for ulike typer medlemmer, f. eks individuelle medlemmer og tilhørende. Æresmedlemmer skal betale medlemsavgift. Forfal for medlemsavgift skal være 1. januar hvert år dersom ikke annet blir bestemt. Manglende innbetaling av medlemsavgift kan medføre gebyr bestemt av styret, eller, etter forhåndsvarsel, opphør av medlemskap.

I tillegg til engangsavgift og medlemsavgift kan the Norwegian Chapter ha innteketer gjennom: -gaver, legater etc
-andre aktiviteter, f.eks publikasjoner -sponsede konferanser eller aktiviteter

Kassserer skal utarbeide budsjett for inntekter og utgifter for påfølgende år som skal godkjennes av årsmøte. Kassereren har ansvar for godkjennelse av alle innbetalinger og utbetalinger i henhold til budsjettet. Det skal ikke foretas andre utbetalinger fra foreningens midler uten etter egne vedtak i styret og som skal medtas i møtereferat.

Alle kontoer skal revideres årlig av minst to revisorer oppnevnt av årsmøte. 9 Medlemsavgift og finansiering Årlig medlemsavgift skal vedtas og innkreves av styret og årsmøtet skal orienteres om vedtaket. Det kan kreves en inngangsavgift som ikke er refunderbar. Engangsavgiften kan ikke overstige den årlige medlemsavgiften.

Medlemsavgiften kan variere for ulike typer medlemmer, f. eks individuelle medlemmer og tilhørende. Æresmedlemmer skal betale medlemsavgift. Forfall for medlemsavgift skal være 1. januar hvert år dersom ikke annet blir bestemt. Manglende innbetaling av medlemsavgift kan medføre gebyr bestemt av styret, eller, etter forhåndsvarsel, opphør av medlemskap.

I tillegg til engangsavgift og medlemsavgift kan the Norwegian Chapter ha innteketer gjennom: -gaver, legater og liknende -andre aktiviteter, f.eks salg av publikasjoner -sponsede konferanser eller aktiviteter

Kasserer skal utarbeide budsjett for inntekter og utgifter for påfølgende år som skal godkjennes av årsmøte. Kassereren har ansvar for godkjennelse av alle innbetalinger og utbetalinger i henhold til budsjettet. Det skal ikke foretas andre utbetalinger fra foreningens midler uten etter egne vedtak i styret og som skal medtas i møtereferat.

Alle kontoer skal revideres årlig av minst to revisorer oppnevnt av årsmøte. 10 Stemmeberettigelse Individuelle medlemmer og æresmedlemmer har en stemme hver. Tilhørende har ikke stemmerett. Ved alle ordinære møter, årsmøte eller ekstraordinært møte, skal leder ha dobbelstemme ved stemmelikhet, for øvrig gjelder simpelt flertall. Hver medlem har rett til å gi fullmakt til et annet medlem til å avgi stemme på dennes vegne. Melding om fullmakt må gis skriftlig til sekretæren minst 24 timer før møte. Ingen medlemmer kan representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt.

Årsmøte skal holdes på et sted og til et tidspunkt som forutsetningsvis bestemmes av det foregående årsmøte. Ekstraordinært møte kan innkalles til ethvert tidspunkt for å håndtere spesielle saker. Sekretæren skal innkalle til ekstraordinært møte innen 60 dager etter at minst 20% av medlemmene har krevd dette skriftlig eller etter krav fra foreningens styre. Styret skal gi varsle årsmøte eller ekstraordinært møte minst 30 dager på forhånd.
11 Stemmeberettigelse Individuelle medlemmer og æresmedlemmer har en stemme hver. Tilhørende har ikke stemmerett. Ved alle ordinære møter, årsmøte eller ekstraordinært møte, skal leder ha dobbelstemme ved stemmelikhet, for øvrig gjelder simpelt flertall. Hver medlem har rett til å gi fullmakt til et annet medlem til å avgi stemme på dennes vegne. Melding om fullmakt må gis skriftlig til sekretæren minst 24 timer før møte. Ingen medlemmer kan representere mer enn 5 andre medlemmer ved fullmakt.

Årsmøte skal holdes på et sted og til et tidspunkt som forutsetningsvis bestemmes av det foregående årsmøte. Ekstraordinært møte kan innkalles til ethvert tidspunkt for å håndtere spesielle saker. Sekretæren skal innkalle til ekstraordinært møte innen 60 dager etter at minst 20% av medlemmene har krevd dette skriftlig eller etter krav fra foreningens styre. Styret skal varsle årsmøte eller ekstraordinært møte minst 30 dager på forhånd. 12 Årsmøte Saker til årsmøte skal omfatte diskusjon og godkjenniong av: -rapport fra leder -godkjenning av regnskap -godkjenning av medlemsavgift

13 Språk Det offisielle språket av the Norwegian Chapter vil være norsk. Kommentar: Dette pkt er ikke tatt med i utgangspunktet. Grunn til det? 14 Endringer og opphøring av vedtektene Endringer eller rettelser av disse vedtektene som er foreslått på årsmøte eller ekstraordinært møte, skal ikke tre i kraft før etter et flertall har avgitt sin stemmeseddel enten per post, elektronisk eller på et møte.